Channel

Bài 1.1 - Chất lượng hồi tỉnh của thuốc mê hô hấp

Ngày đăng: 01-09-2020 17:50 Lượt xem: 2561

GS.TS. Nguyễn Quốc Kính

Bình luận 1

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để được tham gia bình luận!

Lâm Thị Dũ

Cám ơn thầy