Sinh viên Y3 Liêu Bảo Khanh
23-02-1998 00:00
Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
cm
kg
Move top