Chuyện "chân ma" hiện về hành người bị đoạn chi đau nhức là có thật, xảy ra với khoảng 80% người bị khuyết tật một phần thân thể.